Menu

Skolens værdigrundlag


Det er Vinderup Realskoles formål/værdigrundlag at drive en privat grundskole fra 7. til 9. klasse med tilknyttet 10. klasse efter de til enhver tid gældende regler for denne skoleform.

Skolen forpligter sig til at give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne kan indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver i de enkelte fag på samme klassetrin og på samme vilkår som i folkeskolen.

Skolen skal undervise eleverne, så de tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer, som kan danne fundament for en fremtidig uddannelse eller profession.

Skolen skal søge at stille udfordringer, så den enkelte elev udvikler såvel sine faglige som sociale kompetencer.

Skolen lægger vægt på at skabe et miljø, hvor hver enkelt elev får muligheder for at indgå i et bæredygtigt socialt fællesskab. Gennem det daglige arbejde og engagement opøves eleven til at leve i et demokrati og vise ansvar og tolerance.

Skolen er ikke orienteret i nogen bestemt retning, men vedkender sig kulturfællesskabet med den danske folkekirke.

Skolens værdigrundlag udmøntes i praksis ved:

• at alle elever skal have et skoleliv, hvor glæde og tryghed danner fundamentet for en god faglig udvikling.

• at undervisningen foregår på et fagligt højt niveau i alle fag

• at skolen til stadighed justerer undervisningen i forhold til udviklingen i samfundet

• at det faglige niveau løbende justeres, således at hver elev udfordres.

• at stille krav til eleverne om udnyttelse af deres givne evner og potentialer

• at alle elever lærer at tage et medansvar for egen udvikling og læring

• at alle elever lærer at tage hensyn til og respektere hinanden

• at respekten for kulturelle og materielle værdier styrkes

• at et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre, elev og skolen udbygges og vedligeholdes.

• At der hurtigst mulig tages hånd om elevernes hverdagsproblemer i fællesskab mellem skole og hjem.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark