Undervisning og evaluering


Undervisningen i de enkelte fag følger nationale mål for undervisning i grundskolen, som beskrevet i nye Forenklede Fælles Mål og udsendt af Undervisningsministeriet. (www.emu.dk). Forenklede Fælles Mål består af fagmål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål. Lærerne laver årsplaner i alle fag. Årsplanerne er tilgængelige for elever og forældre på SkoleIntra. Tilsynet vil ligeledes have adgang til årsplanerne. Evaluering[/size] Der arbejdes løbende med evaluering i alle fag, hvor både indhold, undervisningsmetoder samt elevernes udbytte vurderes. Evalueringsformerne varierer og kan være både mundtlige og skriftlige. Elever og forældre inddrages i evalueringen gennem information om evalueringens resultat på klassen, via SkoleIntra og i forbindelse med udviklings (skole-hjem) samtaler. Der afholdes læse- og stavetest i dansk på 7., 8., og 9.klassetrin i begyndelsen af skoleåret. Der gives karakterer fra og med 7. årgang. Ligeledes deltager eleverne i Undervisningsministeriets nationale test. Der afholdes terminsprøver for 9. og 10. årgang samt årsprøve for 7. og 8. årgang. Folkeskolens 9. og 10. klasses prøve afholdes i henhold til Undervisningsministeriets bestemmelser. [size=16]Digitalt dialogbaseret evalueringssystem[/size] Det er vigtigt for skolen at have den enkelte elevs udvikling for øje, så glæden ved at lære noget driver eleven til at yde sit bedste. På Vinderup Realskole har vi fokus på sammenhængen mellem god læring og god trivsel, derfor anvender vi et digitalt dialogbaseret evalueringssystem (via Karakternet), så vi sikrer, at den enkelte elev udvikler sig bedst muligt både fagligt, personligt og socialt. Elever og forældre udfylder sammen et digitalt skema, hvor de tager stilling til parametre som faglig læring, trivsel, koncentration, kammeratskab og samarbejde. Lærerteamet forholder sig tilsvarende til elevernes standpunkt og udvikling. I forbindelse med skolens udviklingssamtaler tager man afsæt i de forskellige vurderinger og synspunkter som hhv. elever/forældre og lærerteamet har foretaget. Der aftales, hvordan man opretholder og/eller forbedrer både læring og trivsel. [size=16]Opfølgning Skolens ledelse følger op på lærernes evaluering gennem løbende samtaler samt PSU-møder i forbindelse med såvel opstarten og afslutningen af skoleåret.

Mål med undervisningen

Det er en vigtig del af skolens dannelsesideal, at eleverne skal udvikle sig og blive ordentlige mennesker, der udviser tolerance og respekt over for andre og er i stand til at skabe og tage medansvar i fællesskabet.

Målet med de udfordringer, skolen giver eleverne, er, at de ud over dannelsesmålet bliver fagligt og retorisk dygtige, handlekraftige og selvstændige, kreative og innovative, opnår en global kulturforståelse samt er i stand til at indgå i et samfund præget af frihed og folkestyre.

Vi lægger vægt på et godt klassemiljø som en vigtig betingelse for, at eleverne får det optimale ud af undervisningen. Et godt klassefællesskab er et arbejdsfællesskab, hvor man udvikler sig fagligt, personligt og socialt gennem samarbejde med forskellige typer personer, og hvor energien skal bruges konstruktivt til en positiv udvikling for den enkelte.

Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau i undervisningen. Lærernes faglige og pædagogiske kompetencer er en betingelse for den gode kvalitet i undervisningen. Derfor underviser lærere på Vinderup Realskole i deres linjefag eller fag, som de har opnået tilsvarende kompetence i.
Uddannelses- og erhvervsmuligheder

Sammen med en løbende evaluering gives eleverne en grundig orientering om uddannelses- og erhvervsmuligheder. Eleverne skal afklares i deres forventninger, ønsker og muligheder, så de kan træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. I dialog med lærerne, skolevejledere og forældre skal eleven selv udarbejde en uddannelsesplan for de fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Denne plan vil løbende blive korrigeret ift. elevens ændrede interesser, erfaringer og muligheder.

Uddannelsesparathed At være uddannelsesparat er kort sagt at være i stand til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsesparathed skal vurderes med blik for fire forskellige parametre:
de faglige, de personlige, de sociale og de praksisfaglige forudsætninger. 

På 8., 9. og 10. årgang vurderer lærerteamet, om eleven er uddannelsesparat. Vurderingen foregår i forhold til elevens ønske om en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse, og i tæt samarbejde med skolens uu-vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Holstebro.
OM VINDERUP REAL
Vinderup Realskole er en privat overbygningsskole med ca. 265 elever fordelt i 7., 8., 9. og 10. klasse. Skolen blev grundlagt i 1918 og har en driftsaftale med Holstebro kommune, hvilket betyder, at skolen er en af Holstebro kommunes overbygningsskoler samt dækker den ene af kommunens to 10. klasses tilbud. På skolen er vi kendt for at have fokus på, at eleverne trives godt, tilegner sig solide faglige kvalifikationer, arbejdsmetoder og udtryksformer. Skolen stiller udfordringer, så hver enkelt elev udvikler sig både fagligt og socialt.
Skolens lærere er veluddannede, fagligt dygtige og har stor erfaring med at undervise elever i overbygningen. Der er et godt ungdomsmiljø på skolen med en hyggelig stemning - elever og lærere har et god kontakt.¨ Hvis du vælger at gå på Realskolen får du mulighed for at få en optimal undervisning, der giver dig et godt fundament til en fremtidig uddannelse eller profession, samt gode venner og minder, du kan tage med dig videre i livet.
Vinderup Realskole|Sevelvej 42|7830 Vinderup|Tlf. 97 44 15 80|vr@vinderup-realskole.dk
Webdesign & CMS by MCB Denmark